12 kuukautta tuotannon digitalisaatiota

Ylöjärveläinen monitoimikuormaajia valmistava Avant Tecno Oy kasvanut tasaisesti viimeiset vuodet. Avant käynnisti vuonna 2017 noin 10 miljoonan euron investointiohjelman, joka pitää sisällään tuotantotilojen, tuotannon ja materiaalilogistiikan prosessien sekä automaation ja digitalisaation kehittämistä. Tuotannon digitalisaation kumppaniksi Avant valitsi Leanware Oy:n.

Kuva: Avant Tecno Oy

Kuinka polku kohti tuotannon digitalisaatiota on edennyt ensimmäiset 12 kuukautta? Mitä on jo nyt saavutettu, ja mitä kenties vielä edessä päin?

Vuonna 2017 Avant asetti tavoitteeksi tuotantokapasiteetin kaksinkertaistamisen. Tuotantomäärissä mitattuna tavoite tarkoitti 80 kpl:een viikkomäärän nostamista 160 kpl:seen vuoteen 2021 mennessä. Avant on investoinut viime vuosina alkutuotannon konekantaan, mutta nyt tunnistettiin että kone- ja laitekannan kapasiteen lisäys ei yksinomaan riitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Todettiin selkeä tarve tuotannon läpinäkyvyydelle (MES-järjestelmä) sekä nykyaikaiselle imuohjaukselle (WMS-järjestelmä). Merkittävä toimintaan vaikuttava päätetty muutos oli myös siirtyminen 5-vaiheisesta epätahtilinjasta 18-vaiheiseen tahtilinjaan.

Avantin tuotanto on jo pitkään toiminut pääosin kanban-imuohjatusti, mikä näkyy tuotannossa; ei työmääräimiä, ei settikeräilyä, ERP ei ohjaa tuotantoa tai logistiikkaa. Käytännössä tämä on tarkoittanut linjavarastoinnista luopumista ja jatkuvia kanban-pohjaisia pienerätoimituksia kokoonpanoon oikeaan aikaan tarkoituksenmukaisissa kuljetusyksiköissä. Tämä on mahdollistanut kokoonpanon operaattorin keskittymisen puhtaasti jalostavaan kokoonpanotyöhön, jolla oli jo saatu nostettua kokoonpanosolujen tuottavuutta. Perinteinen kanban-prosessi on vaatinut kuitenkin paljon manuaalista työtä (mm. kanban-korttien käsittely). Toisaalta myös uusi 18-vaiheinen linja tulisi asettamaan materiaalilogistiikalle ja sen ohjaukselle haasteita.

Kun liiketoiminnan tavoitteet olivat selvät (tuotantokapasiteetin nosto) sekä tunnistettu keskeisimmät tuotannon kehittämisen tavoitteet (tuotantojärjestelmä, materiaalilogistiikka), käynnistettiin yhdessä Leanwaren kanssa tarkennettu vaatimusmäärittely. Vaatimusmäärittelyssä varmistettiin ja kuvattiin tavoiteltava tuotantoprosessi sekä WMS-ohjattu materiaalien kanban-prosessi. Lopputuloksena syntyi selkeä näkemys ja kuvaus muutoksista nykyiseen prosessiin, digitalisaatioprojektin vaiheistus sekä järjestelmäohjauksen taso käyttötapauksittain.

Digitalisaation ensimmäinen vaihe oli LeanwareMES-järjestelmän käyttöönotto nykyiselle tuotantolinjalle keväällä 2019. MES:in avulla mahdollistettiin reaaliaikainen poikkeamaraportointi osa- ja laatupuutteille. Aiemmin poikkeamat kirjattiin ja raportointiin käsin, joka aiheutti paljon selvitystyötä, raportoimattomia poikkeamia sekä viiveitä virheiden korjauksissa. MES kerää nykyiseltä linjalta myös vaiheaikaitietoa, jota hyödynnetään uuden tahtilinjan vaiheistussuunnitelman tukena. Lisäksi MES:in avulla Avantilla on reaaliaikainen tieto kuormaajien valmistusasteesta, fyysisestä sijainnista linjalla sekä koko visuaalinen näkymä kokoonpanolinjan kokonaistilanteesta.

Seuraavana vaiheena loppuvuonna 2019 Avant otti käyttöön materiaalien keskusvaraston, johon tullaan keskittämään kaikki osto-osat. Keskusvaraston LeanwareWMS-ohjaus pilotti on parhaillaan käynnissä. Tavoite on muuttaa kaikki kokoonpanonsolujen materiaalit e-kanban ohjatuksi eli WMS tekee tilausehdotuksen kokoonpanosolun materiaalin saldotiedon perusteella keskusvarastolle. Keskusvarastolta kokoonpanoon materiaalit kuljetetaan materiaalijunalla, jota myös WMS-ohjaa (mitä, minne, milloin). Kasvava tuotantokapasiteetti ja suurempi tahtilinja tulee kasvattamaan logistiikan resurssitarvetta, mutta WMS-järjestelmän avulla resurssitarvelisäys saadaan minimoitua.

Seuraavana vaiheena on laajentaa WMS:n käyttöä koko keskusvaraston dynaamiseen ohjaukseen vuoden 2020 aikana. Uuden kokoonpanolinjan suunnittelu- ja rakennustyöt on aloitettu syksyllä 2019, ja uutta kokoonpanolinjaa tullaan ohjaamaan myös MES-järjestelmän avulla. MES:in avulla kerätyn datan pohjalta mahdollistetaan tarkempi kokoonpanolinjan työn vaiheistus ja sitä kautta luodaan toimintaedellytykset tahtilinjan suunnittelulle. MES-järjestelmä integroidaan uudelle kokoonpanolinjalle kevään 2020 aikana.

Avant Tecnolla kehittäminen jatkuu voimakkaasti tulevat vuodet. Tuotannon kehittämisen tasolla tärkein yhteinen kehitystä ohjaava tavoite on osapuutteiden merkittävä vähentäminen. Tämän edellytys on ollut reaaliaikaisuus, juurisyiden välitön selvitys sekä läpinäkyvyys tuotantotilanteeseen. Tuotannon kehittämisen toimenpiteillä tavoitellaan kokoonpanoprosesin tuottavuuden kasvua 10-30 %.

Avant on osoittanut erinomaista kykyä toteuttaa vaativia muutoksia toimintaansa. Näin toimittajan ja yhteistyökumppanin näkökulmasta kriittisiä edellytyksiä onnistumiselle ovat olleet selkeät liiketoimintalähtöiset tavoitteet, rohkeus kokeilla uutta sekä ymmärrys ottaa käyttöön uusia toimintatapoja pala kerrallaan. Odotamme innolla uuden tuotantolinjan valmistumista ja sen kautta saavutettavia tuloksia! Tsemppiä Avant Tecno!

Lue lisää älykkäästä ja ohjaavasta varastonhallintajärjestelmästä, LeanwareWMS. >>>

Ota yhteyttä

Miten voisimme tehostaa sinun varastoasi?

Simo Tirkkonen