Mitsubishi Logisnext Europen toimitus­ketjun ja nimike­hallinnan kehitys­projekti Leanwaren kanssa paransi ennustet­tavuutta ja toi ryhtiä toimittaja­hallintaan

Kehitysprojektin myötä Mitsubishi Logisnext Europe käyttää nyt LeanwareSCM-ratkaisua, joiden avulla he ohjaavat materiaalitarpeita ja niiden muutoksia näppärästi ennakoiden. Ratkaisu koostuu LeanwareSCM-ohjelmistosta sekä Power BI -mittaristosta. Uudet koulutetut toimintatavat, uudet työkalut sekä luotettava data on tuonut varmuutta hankintapäälliköiden keskusteluihin toimittajien kanssa, ja vienyt toimittajahallinnan uudelle tasolle.

Mitsubishi Logisnext Europe (MLE) kehittää, valmistaa ja markkinoi varasto- ja vastapainotrukkeja sekä automaattitrukkeja ja automaatiojärjestelmiä sekä niiden elinkaaripalveluja. MLE on osa japanilaista Mitsubishi Logisnext -konsernia. Suomessa yritys on tunnettu vuoteen 2020 asti nimellä Rocla, vaikka yritys siirtyi Mitsubishi Logisnextin omistukseen jo vuonna 2008.

Vanhasta pois­oppiminen ja osaamisen kehittäminen loivat pohjan muutokselle

Toimitusketjun ja nimikehallinnan kehitysprojektilla MLE etsi parannusta varastoarvoihin, nimikkeenohjaukseen, tuotannon palvelutasoon, tuotepolitiikkaan, seurattaviin mittaristoihin sekä hankintaparametrien muutosreagointiin. Muutosta lähdettiin hakemaan yhdessä Leanwaren kanssa kolmella tasolla: toimintatapoja muuttamalla, henkilöstön osaamista kehittämällä sekä muutosta tukevan työkalun hankinnalla.

“Sitoutin laajan porukan tähän projektiin. He ovat kaikki oppineet ymmärtämään mittaamisen tärkeyden”, projektin vetäjä MLE:n hankintajohtaja Simo Kangastupa sanoo.

Leanware teki MLE:llä huhtikuussa 2019 SCM Prestudyn, jonka pohjalta toimitusketjun ja nimikehallinnan kehitysprojekti aloitettiin syyskuussa 2019. Syksyn 2019 aikana koko hankintaosasto kävi kuusipäiväisen koulutuksen, jossa käytiin läpi ABC-logiikkaa, nimikkeistön analysointia, ohjausparametrejä sekä nimikesuunnittelua.

Kehitysprojektin lähtökohtana oli, että aiemmat toimintatavat eivät enää olleet riittäviä tähän hetkeen. MLE:llä tehtiin tietoinen päätös, että asioita ryhdytään tekemään toisin. Hankintaosaston henkilöstön koulutus auttoi oppimaan pois vanhoista malleista ja omaksumaan uusia. Tuttujen teemojen, kuten ABC-logiikan kohdalla koulutus kirkasti, miten juuri MLE:llä asioita tehdään. MLE ja Leanware tekivät järjestelmämuutokset talvella 2019–2020.

Projektin alusta käyttöön­ottoon meni vuosi

MLE otti Leanwaren Leanware Supply Chain Management -järjestelmän (SCM) käyttöön alkuvuonna 2020. Tällöin ostoerien kokoa ja ajoitusta alettiin tehdä LeanwareSCM:llä ERP:in sijaan.

”Käyttöönoton jälkeen oli alkuun totuttelua, että luottamus systeemiin syntyi. Näimme kuitenkin, että mitään katastrofia ei tapahtunut. Yksikään tavara ei jäänyt tilaamatta tai ollut myöhässä uuden järjestelmän vuoksi”, Kangastupa toteaa.

Merkittävä osa kokonaisuutta on raportointiin liittyvät Power BI -mittarit. Power BI on pilvipohjainen mobiiliraportointijärjestelmä ostoon, tuotantoon, varastojen hallintaan, myyntiin sekä yritysjohdolle. Raportteja on helppo käyttää ja lukea niidenkin, jotka eivät LeanwareSCM:ää käytä jatkuvasti työssään.

”Leanwaren tuella mietimme itse, mitä raporteissa pitää olla. Tämä oli merkittävä osa kehitysprojektia ja erittäin opettavaista”, Kangastupa painottaa.

Raportteja on parisen kymmentä, joista Kangastuvan mukaan noin kuutta käytetään erityisen aktiivisesti. Päämittaristona MLE hyödyntää ns. performance-mittareita: saatavuutta, varaston kiertoa, varastotasoa sekä vastaanottojen määrää. Niitä katsotaan niin viikkopalavereissa kuin johtoryhmässäkin, ja ne ovat hankintaosastolla kaikkien nähtävissä.

Toimittaja­hallinta kipusi uudelle tasolle

Toimittajien KPI-raportin avulla myös toimittajien toimitusaikoja ja -täsmällisyyttä voidaan seurata ja verrata keskenään. Toimittajakohtaisesta toimitustäsmällisyydestä (OTD) saa näkyviin selkeyttäviä ja helppolukuisia graafeja. Tästä on muotoutunut erinomainen työkalupakki toimittajahallintaan, jota MLE käyttää niin sisäisissä palavereissa kuin toimittajienkin kanssa keskustellessa.

Raportin voi jakaa myös toimittajien itsensä kanssa, mikä sujuvoittaa yhteistyötä. VMI-tason informointi valituille toimittajille toimii niin ikään raportoinnin avulla aiempaa helpommin, ja raportit ovat tarjonneet kokonaisnäkymää reklamaatioihin, mikä on auttanut tehostamaan reklamaatioiden käsittelyä.

”Toimittajien KPI-raportti on tuonut ryhtiä ja ammattimaisuutta toimittajahallintaan. Se on hankintapäällikön tuki ja turva toimittajien kanssa keskustellessa. Ei tarvitse enää epäillä, että ovatko tilastot ajan tasalla, ja olenko rakentanut Excel-tiedostoni oikein”, Kangastupa summaa.

Samaan aikaan isoja muutoksia varaston­hallintaan

Samaan aikaan oston kehityksen kanssa, varastolla otettiin LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmä käyttöön. Järjestelmä ohjaa kaikkea toimintaa vastaanotosta settien keräilyyn asti.

”Parasta aikaa WMS-järjestelmää ollaan laajentamassa tuotannon varasto- ja linjapaikoille. Kun tämä projekti tulee päätökseen, kaikki MLE:n materiaalinhallinta tapahtuu WMS-järjestelmässä”, Kangastupa jatkaa.

LeanwareSCM on uuden sukupolven järjestelmä, joka vastaa monipuoliseen oston ja toimitusketjun hallinnan tarpeeseen. Lue lisää. >>>

Ota yhteyttä

Miten voisimme tehostaa ostamista ja toimitusketjun hallintaa sinun yrityksessäsi?

Tom Karlsson