LeanwareWMS-varaston­hallinta­järjestelmä tehosti varasto­toimintoja ja mahdollisti muuton uusiin tiloihin tuotannon katkeamatta

Räätälöityjä teollisuustuotteita valmistava yritys on usein tilanteessa, jossa erilaisia kokoonpanossa tarvittavia osia on kymmeniä tuhansia. Näin laajan nimikemäärän hallintaan ja sujuvaan kokoonpanoon tarvitaan reaaliaikainen tieto, missä ja minkä verran kutakin osaa on. Tarvittavien osien puuttuminen tai niiden etsimiseen käytetty aika hidastavat kokoonpanoa ja aiheuttavat siten ylimääräisiä kustannuksia. Tuotantotilojen vaihtaminen on tästäkin syystä kriittinen hetki ja johtaa usein jopa viikkojen tuotantokatkoon.

Teollisuusvaihteita valmistava SEW Industrial Gears Oy suunnitteli muuttoa uusiin tuotantotiloihin vuonna 2014. Tiloissa oli jo valmiina hyllystöhissi ja lisäksi tilatehokkuuden kannalta he olivat päättäneet hankkia alusta-automaatteja. Haasteeksi muodostui ERP:n integraatio alusta-automaatteihin ja hyllystöhissiin sekä sisälogistiikan kokonaishallinta.

Päteväksi ratkaisuksi tähän haasteeseen osoittautui LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmä, joka integroi ERP:n ja automaation sekä manuaalivarastot ja hallitsee sisälogistiikan prosessit yhtenä selkeänä kokonaisuutena. Muuton toteutuessa keväällä 2015 hyllystöhissi ja alusta-automaatit yhdessä LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmän kanssa tehostivat varastointia ja vähensivät keräilyvirheitä.

– Tämän kaltaisessa kokoonpanossa myöhästyminen johtuu yleensä siitä, että tarvittavaa osaa ei ole saatavilla. LeanwareWMS:n avulla näemme reaaliaikaisesti mikä varastotilanteemme kunkin nimikkeen osalta on, jolloin pystymme ennakoimaan tuotantoa ja tarvittavaa materiaalia, kertoo kokoonpanon ja varaston tuotantopäällikkö Toni Teittinen SEW Industrial Gears:lta.

Varasto­automaatiolla tehokkaampaa tilankäyttöä

Vanhassa tuotantotilassa SEW Industrial Gears:n varasto oli eri rakennuksessa kuin tuotantotilat. Varastointi perustui ERP-järjestelmässä olleisiin kiinteisiin varastopaikkoihin. Jokaiselle nimikkeelle oli määritetty oma paikkansa varastossa, joista keräilijät noutivat osat paperisten keräyslistojen kanssa. Kun varastossa on 5000 lavapaikkaa ja noin kymmenen tuhatta eri nimikettä, joilla kaikilla ei ole kiinteitä lavapaikkoja, varastonhallinta ja keräilyn tehokkuus perustuvat keräilijän kokemukseen ja varaston tuntemukseen.

Uudessa automatisoidussa varastossa keräily tapahtuu dynaamisen varastoinnin avulla, jossa WMS-varastonhallintajärjestelmä ohjaa varastoautomaatiota ja pitää reaaliaikaisesti kirjaa materiaalista ja niiden sijainnista. Kun tavaraa voidaan sijoittaa varastossa automaattisesti vapaaseen oikeankokoiseen ja oikealla korkeudella olevaan hyllypaikkaan, varastointi tehostuu. Nykyisessä varastossa on noin 4000 lavapaikkaa, mutta tehokkaamman tilankäytön ansiosta nimikkeet mahtuvat aikaisempaa huomattavasti pienempään tilaan.

LeanwareWMS mahdollistaa myös sekalavat, jossa samalla lavalla on useita eri nimikkeitä sen sijaan, että jokaisella olisi oma paikkansa ja vajaat lavat veisivät ylimääräistä tilaa. Järjestelmä ohjaa varastoa, riippumatta siitä, onko yhdellä lavalla yhtä, kahta tai useampaa eri nimikettä.

– Varastossamme on osia mutterista muutaman tonnin painoisiin osiin. Uudessa varastossamme tavarat mahtuvat paljon pienempään tilaan kuin aiemmin ja voimme optimoida useimmin käytettyjä osia alemmille hyllyille, eli nopeampaan keräilyyn, Teittinen kertoo.

Varastonhallintajärjestelmä pitää huolen myös siitä, että ensimmäisenä varastoon saapuneet osat käytetään myös ensimmäisenä, jolloin niin kutsuttu First In, First Out -periaate toteutuu automaattisesti.

Vähemmän virheitä sähköisellä keräilyllä ja reaaliaikaisella varaston seurannalla

Laaja materiaalimäärä ja paperiset listat aiheuttivat aikaisemmin keräilyvirheitä, jotka hidastivat keräilyn valmistumista ja pahimmillaan kokoonpanoa. Uudessa järjestelmässä varastoautomaatio yhdistettynä reaaliaikaisiin keräilylistoihin tuo tarvittavat osat keräilijälle ja virheitä ei pääse tapahtumaan.

– Vanhassa varastossa lavapaikkojen ja nimikkeiden suuri määrä vaati paljon keräilijöiden muistilta ja kokemukselta. Uudessa automatisoidussa järjestelmässämme keräily ei ole enää muistinvaraista toimintaa ja voimme tarvittaessa kouluttaa uudet työntekijät aiempaa nopeammin, tuotantopäällikkö Toni Teittinen kertaa.

Uuden järjestelmän ansioista varaston saldotarkkuus on parantunut huomattavasti ja integrointi ERP:n kanssa auttaa tekemään tilaukset oikeaan aikaan. Yrityksen ostajat näkevät nopeammin ja tarkemmin varastotilanteen ja pystyvät ennakoimaan hankintoja paremmin. Osia ei tarvitse seisottaa pitkiä aikoja varastossa, mutta ne eivät myöskään pääse loppumaan yllättäen.

Kokoonpanon sujuvuus on yritykselle tärkeää ja viivästykset maksavat. Tilausten aikataulussa pysyminen on helpompaa, kun keräilystä ja varastosaldoista on käytössä reaaliaikainen tieto. SEW Industrial Gears:n tapauksessa tuotteilla on keräilyn jälkeen edessään kahdesta kolmeen viikkoa kestävä kokoonpanovaihe, jota voidaan hienosäätää varastotilanteen mukaan.

– Meille on tärkeää seurata nimikkeiden reaaliaikaista tilannetta. Kun tiedämme milloin keräilyt valmistuvat ja minkä verran kutakin osaa on jäljellä, voimme optimoida kokoonpanoamme kulloisenkin tilanteen mukaan, Toni Teittinen sanoo.

Varastonhallinnan tehostaminen mahdollistaa myös tilausten paremman jäljitettävyyden. LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmä pitää kirjaa keräilyistä ja sen avulla voidaan jälkikäteen selvittää mitä komponentteja ja mistä eristä kokoonpanoon on mennyt.

– Mikäli haluamme tietää, esimerkiksi minkä valmistajan laakereita asiakkaalle toimitetussa vaihteessa on, voimme jäljittää sen järjestelmän avulla, Teittinen kertoo.

Muutto ilman tuotantokatkoa ja tukea kasvulle

Uusi automatisoitu varasto ja varastonhallinta on ollut apuna SEW Industrial Gears:n muutossa uusiin tiloihin, sillä se otettiin käyttöön, kun varaston muutto aloitettiin. Järjestelmän avulla yrityksessä nähtiin muuton aikana missä materiaali on ja tuotanto ei katkennut missään vaiheessa muuttoa.

Järjestelmän skaalautuvuus mahdollistaa uusien varastotilojen lisäämisen tulevaisuudessa järjestelmään ja tehostettu tilankäyttö antaa tilaa tuotannon ja varastoinnin kasvulle jo nykyisissä tiloissa.

Näin LeanwareWMS-varaston­hallinta­järjestelmä tehosti SEW Industrial Gears Oy:n toimintaa

  • Manuaalisesta varastoinnista osittain automatisoituun hyllystöhissin ja alusta-automaattien avulla.
  • Kiinteistä hyllypaikoista dynaamiseen varastointiin
  • Vajaista hyllypaikoista tehostettuun tilankäyttöön
  • Automaattinen First In, First Out -toimintaperiaate
  • Reaaliaikainen varaston seuranta
  • Keräilypäätteet vähentävät keräilyvirheitä
  • WMS integroi erilaiset automaatit ja ERP:n ja hallitsee kokonaisprosesseja.

Katso videolta lisää SEW Industry Gearsin ja Leanwaren yhteistyöstä.