LeanwareMES – visuaalisin ja ohjaavin valmistuksenohjausjärjestelmä

MES-järjestelmä (Manufacturing Execution System) on tarkoitettu tuotannon operatiivisten toimintojen ohjaamiseen ja jäljittämiseen sekä tietojen välittämiseen eri järjestelmien ja tuotannon automaation välillä. Kokemuksemme mukaan LeanwareMES-järjestelmän avulla voidaan parantaa läpimenoaikaa 30 % sekä vähentää korjaustyötä 20 %.

Yksi käyttöliittymä tuotannossa

LeanwareMES-järjestelmän käyttöliittymä näyttää reaaliaikaisen ja tarvittavan tiedon oikeassa kohtaa tuotannon prosessia. Järjestelmä eroaa perinteisistä tuotannonohjausjärjestelmistä näyttämällä työntekijälle vain ne tiedot, joita hän sillä hetkellä työtehtävässä tarvitsee. MES vähentää tuotannossa tarvittavien järjestelmien määrää ja tuotannon työntekijän tarvitsee seurata vain yhtä näkymää. LeanwareMES ohjaa ja avustaa tuotantotyöntekijän työtä työpisteessä, jolloin siitä ei tarvitse poistua turhaan. Tämä lisää työn tehokkuutta.

Reaaliaikainen läpinäkyvyys tuotantoon

Kun kaikki tuotannon tapahtumat kuitataan MES-järjestelmässä minuuttitasolla, voidaan tuotantotilanne visualisoida tarkasti. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin ja 100-prosenttisen jäljitettävyyden. Tuotannon tapahtumien arkistointi mahdollistaa myös analytiikan ja jatkuvan parantamisen.

Oikea tieto ja oikeat materiaalit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Työntekijän lisäksi LeanwareMES-järjestelmä ohjaa automaatiota ja materiaalivirtoja. Tuotantotilaus vapautetaan ERP-järjestelmästä MES-järjestelmään, jossa se pilkkoutuu työvaiheille suoritettaviin tehtäviin sekä kulutettaviin materiaaleihin. LeanwareMES tietää, missä keskeneräiset tuotteet ja puolivalmisteet sijaitsevat. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotantotyöntekijä voi keskittyä varsinaiseen työhönsä ja hänellä on aina oikea määrä tarvittavia materiaaleja työpisteellä, eikä niitä tarvitse etsiä ympäri tehdasta.


Miksi LeanwareMES ERP-järjestelmän lisäksi?

ERP = Enterprise Resource Planning

Tarkempi tuotannon tapahtumien läpinäkyvyys mahdollistaa tiedolla johtamisen ja jatkuvan parantamisen. ERP käsittelee yleisesti kuukausia, viikkoja tai päiviä ja MES käsittelee tunteja, minuutteja, sekunteja tai sekunnin murto-osia.

 ERPMES
Työn ohjausERP vastaa kysymyksiin "Milloin, kuinka paljon, minkälaista?"

ERP tulee sanoista "Enterprise resource planning" → ERP on pohjimmiltaan yrityksen suunnittelujärjestelmä.
MES vastaa kysymyksiin "Miten työ tehdään, miten se edistyy, miten työ onnistui ja kuka sen teki?" MES on työtä ohjaava ja opastava toteutusympäristö verrattuna suunnittelujärjestelmään (ERP).

MES tulee sanoista "Manufacturing execution system"
Käytettävyys ja opittavuusTyypillinen ERP-käyttöliittymä sisältää vaikeasti käytettäviä taulukoita ja valikkohierarkioita. Pohjimmiltaan ERP-järjestelmät ovat transaktiopohjaisia järjestelmiä, mikä tarkoittaa erikseen avattavia käskyjä, joilla suoritetaan tehtävä.LeanwareMES-järjestelmää on helppo käyttää kosketusnäytöltä. MES on pohjaltaan prosesiohjelmisto. Eli määritellään prosessi jota systeemi seuraa ja opastaa käyttäjää. Käyttäjän ei tarvitse muistaa mitä seuraavaksi tehdään, vaan systeemi kertoo sen ja muistuttaa.
Tuotannon näkökulmaERP sisältää toimintoja yrityksen kaikilta osa-alueilta. Ohjelmistona yleispätevä ja toimintojen yli toimiva raportointi. Geneerisenä ei toimi kuin aivan perustilanteessa ilman räätälöintiä.Tästä seuraa myös haaste, eli räätälöinti usein valuu joka alueelle ja riskeeraa koko järjestelmän toimivuuden. Päivitystilanteessa voi räätälöinti estää uuden version käyttöönoton ja tekee koko ERP:stä riskin.MES sisältää vain tuotannolle olennaiset toiminnot, joita voi räätälöidä riskittä yrityksen ympäristöön sopivaksi.
TarkkuustasoERP-järjestelmässä tyypillinen aikamääre on kuukausi, viikko tai päivä.MES-järjestelmässä tyypillinen aikamääre on tunti, minuutti, sekunti tai jopa sekunnin murto-osat.
Oikea-aikaisuus ja ohjaavuusTuotannon työntekijä etsii tietoja ERP:stä itse.MES näyttää juuri oikeat työn suorittamiseen tarvittavat tiedot (esim. työvaiheeseen liittyvät työohjeet tai muutostiedotteet).
Automaatio- ja laiteintegraatiotERP järjestelmää ei ISA-95 standardin ja yleisen ylläpidettävyyden perusteella pitäisi liittää lainkaan automaatioon, jos sen voi välttää. Reaaliaikainen ohjaus ei ole lainkaan tarkoitettu ERP-tasolle.ISA-95 standardi määrittää tasot tuotannon ohjaukseen ja MES/MOM taso on osa automaatiota. MES tasoksi voidaan myös määrittää koneohjaus ja logiikka.

MES välittää tarkat tuotantotiedot automaatiolle ja laitteille ja lukee tiedot (esim. valmistuneet määrät) automaatiolta ja laitteilta.

MES-järjestelmässä voi ylläpitää tuotannolle olennaisia tarkentavia tietoja, esim. linja- ja konekohtaisia parametreja.
LogistiikkaERP-järjestelmässä materiaalit ja puolivalmisteet sijaitsevat "jossain tuotannon alueella". ERP järjestelmän laajennuksena on saatavissa WM toimintoja, mutta ne harvoin toimivat tuotannon materiaaleille saumattomasti.MES tuntee työvaiheiden väliset puskurivarastot ja voi tarvittaessa kommunikoida saumattomasti WMS-järjestelmän kanssa.
JäljitettävyysERP tarjoaa perustason jäljitettävyyden. Kuka on tilauksen kuitannut valmiiksi ja mitä tilauksen materiaalia on suunniteltu käytettäväksi.MES tarjoaa tarkan jäljitettävyyden esim. käytetyistä materiaalieristä ja resursseista sekä mittaustuloksista, aikaleimoista ja henkilöistä - jopa käytetyistä ohjeversioista. Tarkka jäljitettävyys on usein lakisääteinen vaatimus.
TehdaskohtaisuusERP on globaali järjestelmä, jonka muokkaaminen usein kallista ja vaikeaa.MES on lokaali järjestelmä, joka mahdollistaa tehdaskohtaisen jouston.

Mikä on MES-  ja APS-järjestelmien ero?

APS = Advanced Planning Scheduling

  • MES on tuotannon ohjaamiseen, suorittamiseen ja dokumentointiin tarkoitettu järjestelmä (Execution) kun taas APS on tuotannon kuormituksen suunnitteluun ja simulointiin tarkoitettu järjestelmä (Planning and Scheduling).
  • Tuotannon ohjauksen ja suorituksen hoitaminen ilman MES-järjestelmää ei mahdollista esim. poikkeamaraportointia, työohjeistusta ja materiaalipyyntöjä. Myös jäljitettävyys jää usein puutteelliseksi (esim. tuotteeseen liittyvien materiaalien sarja- ja eränumerot).
  • Tuotannon suunnittelun hoitaminen ilman APS-järjestelmää ei mahdollista ”mitä jos” –skenaarioiden mallintamista.

Noudatamme ISA-95-standardia

ISA-95 on kansainvälinen standardi, joka kuvaa tuotantojärjestelmien perusperiaatteet ja –käsitteistön. Standardi on tarkoitettu sovellettavaksi kaikille teollisuuden aloille. LeanwareMES noudattaa standardin periaatteita.